Arvot – kauniita fraaseja kotisivuilla, vai sittenkin jotain enemmän?

Oletko ikinä tullut pohtineeksi omia arvojasi? Tunnetko organisaatiosi arvot? Onko niitä edes olemassa?

Sanotaan, että arvot luovat perustan ja pohjan kaikelle toiminnalle. Organisaatiossa arvot ja missio yhdessä vastaavat kysymykseen Miksi. Tutkimusten mukaan omien arvojen tuntemus helpottaa priorisointia ja päätösten tekemistä. Ihmiset, jotka tuntevat ja ovat omaksuneet omat arvonsa, ovat myös sitoutuneempia ja motivoituneempia. Hyvin usein organisaation arvot on kirjoitettu posterille toimiston seinään tai organisaation nettisivuille. Hyvä alku, mutta tämä ei vielä riitä. Arvot kun tulevat näkyviksi ja toteutuneiksi vasta toiminnan ja käytännön kautta.

Jotta arvot saadaan näkyville muutoinkin kuin kliseisten fraasien kautta, on arvot kyettävä sanoittamaan toimintana ja käyttäytymisenä. Tämä luo organisaatiolle sen arvoperustan, jonka mukaan toimia. Ja jotta kaikki organisaation jäsenet saadaan mukaan yhteiseen tapaan toimia, täytyy organisaatiossa käydä keskustelua arvoista. Yksilöt voivat jakaa samat arvot, mutta ne voidaan myös tulkita eri tavalla. Siksi keskustelu arvoista ja niiden merkityksistä on tärkeää ja tarpeellista. Jokaisen meistä olisi tärkeää punnita ensiksi omia arvojaan ja sen jälkeen peilata niitä organisaation arvoihin. Tätä kautta yksilö löytää merkityssuhteita, jotka taas vaikuttavat suuresti motivaation rakentumiseen.

Kaiken kiireen keskellä olisi hyvä löytää kalenterista aikaa ajatustyölle ja itsereflektoinnille. Miten omat ja organisaation arvot näkyivät toiminnassani ja käyttäytymisessäni? Koenko työssäni arvoristiriitoja? Onko minulla käyttäytymismalli, jota haluaisin muuttaa? Mitä voin tehdä, jotta arvot heijastuisivat toiminnassani vielä enemmän? Itsereflektointi on rankkaa ja kuluttavaa, mutta johtaa yksilön parhaimmillaan uusiin oivalluksiin ja luovuuden äärelle.

Organisaation johtajalla on iso merkitys arvojen esille tuonnissa. Kauniit sanat kotisivuilla tai työhuoneen seinällä eivät edelleenkään riitä, vaan arvojen tulee näkyä itse johtamistyössä. Miten organisaatiossa annetaan palautetta, millaisia rekrytointiprosessit ovat tai miten ihmisiä palkitaan. Johtajan on tärkeää tuntea johdettavansa. Siksi tarvitaan keskusteluja johdettavien kanssa, missä pohditaan arvojen näkymistä yksilötasolla, tiimitasolla sekä koko organisaation tasolla. Isossa kuvassa kyse on siitä, miten koko organisaatio pyörii, mitkä asiat priorisoidaan, miten yksilöt ja tiimit työskentelevät ja miten ihmiset voivat.

Arvojen pohjalta toimiminen ja niiden näkyväksi tekeminen on tavoite, jota jokainen organisaation jäsen voi edistää. Palaan tekstin alkuun ja kysymykseen: Milloin viimeksi olet keskustellut työtovereidesi kanssa omista tai organisaatiosi arvoista? Kahvipöydästä on hyvä aloittaa.

Hanna Markkanen

Kirjoittaja on Suomen Keskustanuorten tuore puheenjohtaja, joka ei pelkää näyttää arvojaan.