EU:n uusi resilienssi-direktiivi on turvallisuuspoliittisesti merkittävä

EU:n uusi resilienssi-direktiivi on turvallisuuspoliittisesti merkittävä

EU julkaisee vuoden 2022 loppuun mennessä uuden Critical Entities Resilience –direktiivin (CER-direktiivi).   

CER-direktiivi perustuu EU:n turvallisuusunionistrategiaan. Sen tarkoituksena on parantaa EU:n ja sen jäsenmaiden kannalta välttämättömien palvelujen häiriönsietokykyä sekä ylläpitää yhteiskunnan elintärkeitä ja taloudellisia toimintoja. Jäsenmaat tulevat kansallisesti tunnistamaan näitä palveluita tarjoavat kriittiset sektorit ja palveluntuottajat. Taustalla on tarve varmistaa EU:n sisämarkkinoiden yhdenmukainen toimintavarmuus koko EU:n alueella myös häiriö- ja hybridivaikuttamistilanteissa. 

Direktiivi luo kaikille EU:n jäsenvaltioille velvollisuuden laatia strategia kriisinsietokyvyn varmistamiseksi ja siihen liittyen tehdä kansallinen riskiarviointi. Sen perusteella tunnistetaan julkishallinnon ja yksityisen sektorin kannalta kriittiset toimijat. Tunnistettujen kriittisten toimijoiden tulee suorittaa myös oma riskinarviointinsa, toteuttaa asianmukaiset kriisinsietokykyä parantavat toimenpiteet ja raportoida mahdollisista häiriötilanteista viranomaiselle. 

Direktiivien toimeenpanoon liittyen kansallisesti tulee nimetä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen ja kansallinen yhteyspiste. Nämä toimijat tulevat vastaamaan direktiivin asianmukaisesta soveltamisesta ja täytäntöönpanosta sekä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Jäsenmaan on lisäksi varmistettava, että viranomaisella on valtuudet ja keinot tehdä tarkastuksia kriittiseen infrastruktuuriin ja tiloihin, joita käytetään keskeisten palvelujen tarjoamiseen. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä seuraamukset kansallisten säännösten rikkomisesta ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Nato on tunnistanut EU:n CER-direktiivin tukevan vahvasti liittokunnan resilienssityötä, ovathan Naton jäsenvaltiot sitoutuneet yhteiskunnan kriisinkestävyyden ja häiriönsietokyvyn parantamiseen. Natolla ei kuitenkaan ole EU:n lainsäädäntövaltaa – näin ollen tuleva CER-direktiivi tuo laillisuuspohjan resilienssin kehittämiseen.  

CER-direktiivin tultua voimaan tämän vuoden lopulla, on jäsenmailla 21 kuukautta aikaa muuttaa lainsäädäntöään direktiivin mukaisesti. Suomessa toimeenpano siirtyy eduskuntavaalien ylitse. 

Direktiivin kansallisen implementoinnin myötä valtiolle tulee uuden toimivaltaisen viranomaisen myötä parempi näkymä kriittisen infran ja toimijoiden resilienssiin. Tämä on erittäin tärkeä ja tervetullut uudistus nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.  

CER-direktiivi tulee vaikuttamaan suomalaiseen kokonaisturvallisuuden konseptiin antaen oivallisen tilaisuuden sen päivittämiseen ja yhteiskunnan resilienssin huomioimiseen yhä kiinteämpänä osana turvallisuuspolitiikkaa. CER-direktiivin ja Nato-jäsenyyden myötä yhteiskunnan resilienssi tulisi huomioida seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Tarve kansalliselle häiriösietokyvyn organisoinnin päivittämiselle on nyt selkeästi olemassa.

Kari Pelkonen, KTM, Evl (evp)

Kirjoittaja työskentelee komissiossa (DG HOME) CER-direktiivin valmistelun parissa. 

No Comments

Leave a Reply