Yritys

Blicin tehtävänä on varmistaa, että asiakkaat saavat äänensä kuuluviin niitä koskevia yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä. Tavoitteenamme on olla johtava vaikuttamisen asiantuntija Suomessa.

Tuli mietittyä, että miksi tämän kaltainen asiantuntijatoimiala on viestintätoimistoissa.

Managing Partner Niilo Mustonen istuu Blicin toimistossa.

Missio

 

Missiomme on toimia siltana yhteiskunnan ja yritysten välillä paremman päätöksenteon aikaansaamiseksi. Tavoitteenamme on, että yritysten ja yhteiskunnallisen päätöksenteon laatu paranee. Monipuolinen asiantuntijuus eri yhteiskunnan toimialoilta tarkoittaa monipuolisempia ja tuloksellisempia ratkaisuja niin Blicin asiakkaiden kuin koko alan kannalta.

Blicin visio on olla alansa arvostetuin toimija, joka integroi edunvalvonnan Suomessa ja EU-tasolla. Olemme tunnettuja tuloksekkaasta vaikuttamisesta sekä läpinäkyvistä toimintatavoistamme. Olemme innoissamme kehittämässä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ymmärrystä ja arvostusta.

Arvot

Arvot ohjaavat toimintaamme ja jokapäiväisiä pieniä ja suuria päätöksiämme.  

Luotamme kollegoidemme asiantuntijuuteen, työpanokseen ja erinomaiseen työnjälkeen. Kehitymme tekemällä, tukemalla ja kannustamalla. Kaikilla työntekijöillämme on vapaus, mutta myös vastuu omasta työstään.

Asiakkaiden suuntaan luottamus rakentuu korkeatasoisesta työnjäljestä. Haluamme olla paras mahdollinen kumppani ensimmäisestä kontaktista alkaen. Näytämme asiantuntijuudella, laadukkaalla ja huolellisella työnjäljellä sekä ennakoivalla työotteellamme olevamme luottamuksen arvoisia.

Myös päättäjäsuhteissa luottamus ja kunnioitus kulkevat käsi kädessä. Toimimme päättäjien luottamuksen arvoisesti ja käsittelemme saamiamme tietoja asiallisesti, harkiten ja päättäjän toiveita kunnioittaen.

Työyhteisössä avoimuus tarkoittaa, että tieto, osaaminen ja uudet ratkaisukeinot ovat kaikkien saatavilla. Käytännössä tämä näkyy panostuksina sisäiseen viestintään, osallistamiseen ja kohtaamisten inhimillisyyteen.

Avoimuus ohjaa myös kanssakäymistämme asiakkaiden kanssa: emme arastele hankalienkaan aiheiden esille tuomista ja käsittelyä. Arvioimme toimeksiantoja useista näkökulmista ja kerromme asiakkaalle avoimesti asian kaikki puolet. Olemme tarkkoja siitä, että toimeksiantojemme välillä ei ole tai niiden välille ei synny intressiristiriitoja.

Olemme avoimia myös päättäjien suuntaan ja edistämme aktiivisesti lobbaustoiminnan läpinäkyvyyttä Suomessa. Varmistamme aina, että päättäjä tietää kenen tavoitteita olemme edistämässä.

Näkemyksellisyytemme on yksi suurimmista kilpailueduistamme. Työyhteisömme vahvuus on kyky löytää paras ratkaisu yhdessä. Haastamme jokaisen tuomaan näkemyksiään esiin ja arvostamme erilaisia näkökulmia. Työmme ja näkemyksemme pohjaa tiimimme monipuoliseen osaamispohjaan ja kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen yhteiskunnallisista ilmiöistä. Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä toimialaa että yhteiskuntaa. Uskallamme haastaa asiakkaidemme näkemyksiä myös hankalissa asioissa.

Päättäjäsuhteissa olemme rohkea ja aktiivinen toimija, joka tarjoaa yhteiskunnallisesti perusteltuja ratkaisuehdotuksia ja näkökulmia. Pyrimme tuomaan keskusteluun kokonaiskuvan, joka huomioi laajasti eri osapuolten näkemyksiä ja mielipiteitä. Tätä kokonaiskuvaa rakennamme monipuolisilla verkostoilla. Jaamme päättäjille kaiken relevantin tiedon ja perustelemme oman ratkaisumme argumenttien ja faktojen kautta.

Tapa toimia

Blic noudattaa kaikessa toiminnassaan omaa eettistä toimintaohjettaan. Pyrimme omalla toiminnallamme lisäämään suuren yleisön luottamusta vaikuttamistoimialaa kohtaan. Toimimme aina vastuullisesti ja kannustamalla asiakkaita ja päättäjiä läpinäkyvyyteen.

  • Toimimme rehellisesti ja annamme parhaan mahdollisen panoksemme asiakkaan käyttöön toimeksiantoon liittyen.
  • Huolehdimme ettei asiakkuuksien tai saatujen toimeksiantojen välillä ole ilmeistä eturistiriitaa ja noudatamme sovittuja NDA- ja muita sopimuksia.
  • Suoritamme ainoastaan asiakkaan kanssa erikseen sovitut toimenpiteet. Meillä on aina oikeus kieltäytyä suorittamasta periaatteitamme rikkovia toimeksiantoja.
  • Asiakkaan käytöstä referenssinä sovitaan aina erikseen.
  • Ollessamme yhteydessä päättäjiin kerromme aina kenen asialla olemme ja mihin käytämme saamaamme tietoa.
  • Varmistamme, että päättäjälle antamamme tieto on totuudenmukaista. Meillä on aina oikeus kieltäytyä suorittamasta tätä periaatetta rikkovia toimeksiantoja.
  • Pyrimme toiminnassamme lisäämään päättäjien luottamusta vaikuttamistoimintaan toimimalla vastuullisesti sekä kannustamalla asiakkaita ja päättäjiä läpinäkyvyyteen vaikuttamistoiminnan suhteen.
  • Irtisanoudumme kaikenlaisesta lahjonnasta ja korruptiosta.

 

Blic on Euroopan komission avoimuusrekisterin jäsen ja sitoutunut noudattamaan sen sääntöjä vaikuttamistoiminnassaan.

Uniikki toimija Suomessa

Pelkkien politrukkien sijaan Blic koostuu monipuolisista taustoista tulevista asiantuntijoista. Monipuolisella osaamisella pystymme palvelemaan asiakkaitamme yhteiskunnallisissa asioissa kattavimmin.

Toimintamme lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen. Vaikuttamisen onnistuminen vaatii osaamista niin politiikan kentästä, ministeriöiden, virkamiesten ja EU-instituutioiden työstä kuin erilaisista lainsäädäntöprosesseista.

24

20 ammattilaisen ja neljän advisorin tiimi, jossa yhdistyy osaaminen politiikasta lainsäädäntöön ja viestinnästä liikkeenjohdon konsultointiin. Parhaat tulokset syntyvät yhdistämällä erilaista osaamista samaan tiimiin.

2=1

Kansallinen ja EU-tason päätöksenteko kietoutuvat vahvasti yhteen. Tästä syystä olemme läsnä niin Helsingissä kuin Brysselissä varmistamassa asiakkaan edunvalvonnan onnistumisen ”yhden luukun periaatteella”.

7/10

Seitsemän Helsingin pörssin 10:stä suurimmasta yrityksestä on tehnyt tai tekee tällä hetkellä Blicin kanssa yhteistyötä. Tämän lisäksi Blic toimii useiden muiden suomalaisten ja kansainvälisten yritysten ja järjestöjen luotettavana kumppanina.

40%

Blic on perustettu vuonna 2014 ja on siitä lähtien kasvattanut liikevaihtoaan keskimäärin 40 % vuodessa. Tämä kasvu perustuu todistettuun lisä-arvoon ja onnistuneisiin kumppanuuksiin asiakkaidemme kanssa.