Blic Events

Sillanrakentajana yhteiskunnan toimijoiden välillä.

9.2.2022 | 8:30 – 9:30 | Microsoft Teams

Yritysten vastuu ja rooli luontokadon torjumisessa – keskustelutilaisuus europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen kanssa

Miten biodiversiteettikysymykset eroavat ilmastonmuutoksen ympärillä käytävästä keskustelusta yritysten näkökulmasta, ja miksi luontokato on nyt noussut voimakkaasti yhteiskunnalliseen keskusteluun? Entä mitä tämä tarkoittaa uuden regulaation ja yritysten muuttuvan toimintaympäristön näkökulmasta? Mitä ajankohtaista sääntelyä biodiversiteetistä on vireillä EU-tasolla ja miten se tulee vaikuttamaan Suomeen?

Tervetuloa keskustelemaan luontokatoon liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (kok.) kanssa. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin keskiviikkona 9.2.2022 klo 8.30–9.30.

Ilmoittauduthan tapahtumaan 31.1.2022 mennessä oheisen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Luontokato on yksi vakavimmista yhteiskuntaa uhkaavista kriiseistä. Biodiversiteetin tila heikkenee maailmanlaajuisesti huolestuttavaa vauhtia, ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ja edistäminen on nopeasti noussut poliittiselle agendalle. Luontokato koskettaa laajasti yrityskenttää toimintaympäristön muutosten ja toiminnan jatkuvuuden kautta.

 

Sääntely ja taloudelliset ohjauskeinot tulevat jo lähitulevaisuudessa ohjaamaan yrityksiä biodiversiteetin suojeluun ja luontokatoa kiihdyttävän toiminnan lopettamiseen. Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät tulevat kasvavissa määrin odottamaan yrityksiltä toimia luontokadon pysäyttämiseksi osana vastuullista yritystoimintaa.

 

Pariisin ilmastosopimus sitovine tavoitteineen solmittiin vuonna 2015. Historiallinen ilmastosopimus loi aiempaa selkeämmät raamit ilmastotoimille ja sysäsi liikkeelle joukon poliittisia muutoksia. Toimintaympäristö on sen seurauksena muuttunut kuudessa vuodessa oleellisesti. Samanlainen kehitys on odotettavissa myös luontokadon torjunnan suhteen. Luontokadon torjuntaan tähtääviä toimia edistetään nyt vauhdilla päätöksenteon eri tasoilla: YK:n biodiversiteettineuvotteluista odotetaan tänä keväänä Pariisin ilmastosopimukseen verrattavissa olevia kunnianhimoisia sitovia tavoitteita ja mittareita, EU:ssa on valmistelussa unionin biodiversiteettistrategia, joka tulee määrittelemään mittavia tavoitteita ja toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi, ja Suomessa voimaan on astumassa sekä kansallisia että alueellisia toimintaohjelmia. Sopimukset lisäävät painetta sisällyttää biodiversiteettinäkökulma kaikkiin poliittisen päätöksenteon tasoihin.

Suomalaisyritysten on tärkeää ymmärtää luontokadon vaikutukset ja oma roolinsa luontokadon hillitsemisessä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävien poliittisten päätöksien ja toimenpiteiden ymmärtäminen mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ennakoivasti.

 

Lämpimästi tervetuloa!

Sirpa Pietikäinen
Euroopan parlamentin jäsen

Ilmoittaudu tapahtumaan

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste Blic Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille. Päivitetty versio laadittu 11.3.2019.

1. Rekisterinpitäjät

Blic Oy

1054363-1

Korkeavuorenkatu 30 A, 00130 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Blic Oy

blic@blic.fi

3. Rekisterin nimi

Blic Oy:n asiakas-, markkinointi- ja yhteistyökumppanirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen kehittäminen ja markkinointi. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta.
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön nimi ja tehtävä tai asema yrityksessä
Yritys/organisaatio
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Yrityksen internetsivujen osoite
Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
Yhteistöihin liittyvät tiedot
Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on yhteistyön kannalta tarpeellista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat rekisterinpitäjän asiakkaan ilmoittamat tiedot, yhteistyökumppanin ilmoittamat tiedot sekä julkisesti saatavilla olevat tietolähteet.

7. Tietojen luovutus

Palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme seuraavia palveluntarjoajia:

Google
Facebookin mainostyökalut

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Tämä sivu käyttää evästeitä parantaaksemme palvelun laatua ja kehittääksemme sivuston sisältöä.

Eväste (cookie) on pienikokoinen tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa käyttäjän tietokoneen muistiin. Evästeiden käyttö ei vahingoita tietokonetta tai tietokoneen sisältämää tietojärjestelmää. Evästeiden avulla keräämämme tieto on oletuksena anonyymia. Evästeillä kerättyyn tietoon on rekisteröidyn suostumuksella mahdollista liittää käyttäjältä saatuja henkilötietoja ja käyttää tietoja rekisteröidyille erityisesti kohdennettuun markkinointiin.

Käyttäjille evästeet eivät näy, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai muuten vaikuta heidän selailukokemukseen. Mikäli käyttäjä ei halua mahdollistaa evästeiden hyödyntämistä, hän voi rajoittaa evästeiden käyttöä selaimen asetuksista. Kaikki internetselaimet mahdollistavat evästeiden kieltämisen jopa sivustokohtaisesti. Evästeiden estäminen voi kuitenkin rajoittaa sivustojen toimivuutta.

Tällä sivustolla on käytössä Google Adwords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostossa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads.

Tämän sivuston artikkelit voivat myös sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.